Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад Уласай һурагшад “Сириус” гэжэ түбтэ һуралсал гараха аргатай

08.06.2018

2018 оной июниин 1-һээ 24 болотор Сочи хотын “Сириус” гэжэ һуралсалай түбтэ тоо бодолгоор гүнзэгырүүлэн үзэлгын программаар һурагшадай һуралсал үнгэргэгдэнэ. Шэлэлгын шата амжалтатай гаража, Буряад Уласай үхибүүд һураха аргатай болоо. Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимназиин, 59-дэхи Орос гимназиин, 19-дэхи, 37-дохи, Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй һургуулиин һурагшад командын гэшүүд боложо тодорбо.

Программа соо тоо бодолго гүнзэгырүүлэн үзэлгэ, тоо бодолгоор элдэб мүрысөөнүүд, эрхим эрдэмтэдэй болон багшанарай лекцинүүд, ниитэ һуралсалай, соёл болбосоролой, хүгжөөлгын болон тамирай программанууд оролсоно.

Мэдээн: “Сириус” гэжэ һуралсалай түб Орос Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путинай идхалгаар олимпиин инфраструктура дээрэ үндэһэлэн, “Талант и успех” гэһэн һуралсалай фондын ашаар бии болоһон түүхэтэй. Фонд 2014 оной декабриин 24-дэ эрдэмэй, тамирай болон урлалай гайхамшагта ажал ябуулагшадаар тогтоогдоһон юм.

“Сириус”-ай зорилго болбол абьяас бэлигтэй үхибүүдые эртээнһээ элирүүлэлгэ, тэдэниие саашань дэмжэлгэ, бэлиг шадабарииень хүгжөөлгэ болоно.

Һара бүхэндэ “Сириус”-та Орос Уласай элдэб регионуудһаа 10-17 наһатай 800-гаад үхибүүд ерэдэг. Тэрэл түбтэ эрдэм мэдэсэеэ дээшэлүүлдэг 100-гаад багшанар болон һоригшодынь тэдэнээ абаад ерэлсэдэг. Тус түбтэ тамирай, тоо бодолгын, хими-биологиин, уран һайханай талаар түрүү багшанар һуралсал үнгэргэдэг. Һуралсалай программа 24 үдэрэй туршада үнгэрхэ түсэбтэй, энээн соонь мастер-класс, мэргэжэлээрээ һуралга, хүгжөөлгын сүлөө саг, түрүү мэргэжэлтэдээр уулзалга, бэе тамираа һайжаруулгын комплекс гэхэ мэтэ ороно.

ОПУБЛИКОВАТЬ