Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Мэргэжэлтэ һуралсалай эмхинүүүдэй захиралнуудай Зүблөөн 50 жэлэй ойн баярые тэмдэглэбэ

09.06.2018

2018 оной майн 31-дэ ГАПОУ РБ «Политехническэ техникумай захирал Олег Якимовай ударидалга доро «Мэргэжэлтэ һуралсалай эмхинүүдэй захиралнуудай зүблөөн» гэhэн уласай ниитын эмхиин ойн баярай суглаан үнгэрбэ.

Захиралнуудай зүблөөн Буряад Уласай мэргэжэлтэ һуралсалай эмхинүүдэй эрхэ, эрилтэнүүдые гүрэнэй хуули тогтоолгын болон гүйсэдхэхы зургаануудта түлөөлнэ, залуушуулай эрдэмэй шэнжэлгэнүүдтэ, техникэдэ, һуралсалда, соёл болон искусстводо, спортдо зохёохы талаангыень дэмжэнэ, элирүүлнэ.

Эндэ мүн захиралнуудай Зүблѳѳнэй дүн гаргалгын суглаан үнгэрөө. Зүблѳѳндэ эрдэм болон һуралсалай сайдай нэгэдэхи орлогшо – эрдэм болон мэргэжэлтэ hуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Галина Фомицкая, мэргэжэлтэ hуралсалай эмхинүүдэй захиралнууд хабаадаба. Эндэ тус эмхиин ажаябуулгын, саашанхи хүгжэлтынь ерээдүйн асуудалнууд табигдаа.

«Бидэ дунда мэргэжэлэй эмхинүүдтэ һуража байһан залуу үетэниие хүмүүжүүлгын политикэ бэелүүлнэбди. Манай зорилго- оюутадые hуралсалай эмхинүүдэй ниитын ажабайдалда hуралсалдань гарзагүйгөөр хабаадуулха. Энэ жэлэй хугасаа соо 18 уласай олимпиаданууд, 10 спартакиада г. м. мүрысөөнүүд үнгэргэгдөө. Эдэ бүхы хэмжээнүүд залуушуулые эблэрүүлгэдэ, дунда мэргэжэлтэ hуралсалда hонирхол татуулхада нүлөөлнэ» - гэжэ захиралнуудай Зүблѳѳнэй түрүүлэгшэ Олег Якимов тэмдэглээ.

Шагналгын баяр ёhололдо Регион хоорондын дистанционно олимпиадануудай, уласай олимпиаданууд болон мүрысөөнүүдэй илагшадта- оюутадта шагналнууд барюулагдаа. Эрхим багшанар Буряад Уласай эрдэм болон hуралсалай яаманай, Арадай Хуралай, «Мэргэжэлтэ hуралсалай эмхинүүдэй Захиралнуудай Зүблөөн» гэhэн уласай ниитын эмхиин, Хүндэлэлэй грамотануудаар, баярай бэшэгүүдээр шагнагдаба.

«Буряад Уласай урда габьяагай түлөө» гэhэн медаляар 2004 онhоо 2017 он болотор РОО «ССУЗ- дай захиралнуудай Зүблѳѳн» гэhэн эмхиин гүйсэдхэхы захирал Арестова Алла Феофановна шагнагдаа.

Буряад Уласай болбосорол болон эрдэмэй яаман мэргэжэлтэ hуралсалай эмхинүүдэй захиралнуудай Зүблөөе амаршалаад, саашанхи ажалдань амжалта хүсэнэ.

ОПУБЛИКОВАТЬ