Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Мэдээсэл

09.06.2018

2018 оной майн 31-дэ ГАПОУ РБ «Политехническэ техникумай захирал Олег Якимовай ударидалга доро «Мэргэжэлтэ һуралсалай эмхинүүдэй захиралнуудай зүблөөн» гэhэн уласай ниитын эмхиин ойн баярай суглаан үнгэрбэ.

08.06.2018

Буряад Уласай хүндэтэ һургуули дүүргэгшэд! “ЕГЭ тухай хөөрэ” гэһэн ябуулга бүхы Орос Уласаар үнгэрнэ. Таниие энэ ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаадахыетнай уряалнабди. Хабаадахын тула ЕГЭ тухай хөөрэһэн видео буулгаха хэрэгтэй.

08.06.2018

2018 оной июниин 1-һээ 24 болотор Сочи хотын “Сириус” гэжэ һуралсалай түбтэ тоо бодолгоор гүнзэгырүүлэн үзэлгын программаар һурагшадай һуралсал үнгэргэгдэнэ. Шэлэлгын шата амжалтатай гаража, Буряад Уласай үхибүүд һураха аргатай болоо.

04.06.2018

2018 оной шалгалтын гол үедэ ЕГЭ (нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалта) тушааха.

31.05.2018

2018 оной майн 25 –да Загарайн аймагта «Шулуутын хаамал ниитэ шанарай дунда һургуулиин эдэбхитэй ажал ябуулга» гэһэн асуудалаар түхэреэн шэрээ үнгэрбэ. Энэ арга хэмжээ үндэрөөр сэгнэгдэбэ.

31.05.2018

2018 оной апрелиин 23-да Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дарга Баир Жалсановай Буряад ороной абьяас бэлигтэй һурагшадтай, багшанартай ба гэртэхинтэй уулзалга үнгэрбэ.

31.05.2018

2018 оной май һарын 21-һээ майн 28-н болотор Краснодар хизаарай «Орленок» гэһэн Бүхэроссин хүүгэдэй түбтэ «Аюулгүй мөөр» гэһэн Бүхэроссин хүдэлөөнэй эдир шалгагшадай мүрысөөн түгэсэжэ байна. Мүнөө жэл мүрысөөнэй түгэсхэлдэ 84 орон нютагуудһаа илажа гараһан бүлэгүүд уулзаба.

31.05.2018

Буряад Уластамнай Бʏхэроссин hурагшадай дунда ʏнгэргэгдэдэг «Юрэнхылэгшын тамирай нааданууд» ʏнгэрбэ. Энэ нааданада найман hургуулинууд хʏнгэн атлетикээр, альган бʏмбэгɵɵр, теннисээр, тамаралгаар ба даам наадаар мʏрысэбэ.

28.05.2018

Майн 18-да Буряад Уласай Арадай Хуралай Бага зүблөөнэй байра соо бүхэроссин тоо бодолгын олимпиадын илагшадай баярай шагналтын гурим үнгэрбэ.

24.05.2018

ВСГУТУ-тэ 2018 оной майн 17-до естественнэ-математическа (байгаалиин, тоо бодолгын) талаар “Авиатор” I-дэхи Республиканска мүрысөөн үнгэрөө. Буряад Уласай ба Улаан-Үдэ хотын болбосоролой эмхинүүдһээ энэ хэмжээ ябуулгада 400 гаран һурагшад хабаадаа.

Страницы

ОПУБЛИКОВАТЬ